Cá nhân không đóng tiền điện trễ hạn trong bao lâu thì bị cắt điện?

Nhà cung cấp điện luôn yêu cầu người sử dụng thực hiện thanh toán phí sử dụng điện trong lúc thông báo hoá đơn chi phí tiền điện, trong một số trường hợp, người sử dụng điện không thể hoàn thành được việc thanh toán đúng với thời hạn quy định của bên nhà cung cấp, trong bao lâu thì họ sẽ bị cắt và ngừng cung cấp điện? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây cùng Luật Khôi Luân công ty luật tại Cần Thơ nhé.

Cá nhân không đóng tiền điện đúng hạn thì trong bao lâu sẽ bị cắt điện?

Cá nhân không đóng tiền điện đúng hạn thì trong bao lâu sẽ bị cắt điện? 

Tại Điều 23 Luật Điện Lực 2004 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật điện lực sửa đổi 2012 quy định thanh toán tiền điện, cụ thể như sau:

1. Bên mua điện phải thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền điện ghi trong hóa đơn cho bên bán điện theo biểu giá điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tiền điện được thanh toán tại trụ sở, nơi ở của bên mua điện hoặc tại địa điểm thuận lợi do hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện.

2. Bên mua điện chậm trả tiền điện phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho bên bán điện.

3. Bên bán điện thu thừa tiền điện phải hoàn trả cho bên mua điện, kể cả tiền lãi của khoản tiền thu thừa.

4. Lãi suất của số tiền chậm trả hoặc thu thừa do các bên thoả thuận trong hợp đồng nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà bên bán điện có tài khoản ghi trong hợp đồng tại thời điểm thanh toán.

5. Bên mua điện có quyền yêu cầu bên bán điện xem xét lại số tiền điện phải thanh toán. Khi nhận được yêu cầu của bên mua điện, bên bán điện có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày. Trường hợp không đồng ý với cách giải quyết của bên bán điện, bên mua điện có thể đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức việc hoà giải. Trong trường hợp không đề nghị hoà giải hoặc hoà giải không thành, bên mua điện có quyền khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong thời gian chờ giải quyết, bên mua điện vẫn phải thanh toán tiền điện và bên bán điện không được ngừng cấp điện.

6. Trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện và đã được bên bán điện thông báo hai lần thì sau mười lăm ngày, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, bên bán điện có quyền ngừng cấp điện. Bên bán điện phải thông báo thời điểm ngừng cấp điện cho bên mua điện trước 24 giờ và không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc ngừng cấp điện gây ra.

nguồn: thuvienphapluat.vn