Chỉ đóng BHXH 15 năm có được hưởng lương hưu hay không?

Người lao động khi tham gia BHXH đúng với quy định sau khi nghỉ hưu thường sẽ được hưởng lương hưu. Để được hưởng lương hưu, người lao động phải tham gia đúng và đủ số năm theo quy định của pháp luật, thông thường sẽ là đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam, đủ 56 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, một số người lao động tham gia đóng BHXH thời hạn 15 năm thì có được hưởng lương hưu hay không? Mời bạn đọc hãy cùng với Luật Khôi Luân công ty luật Cần Thơ tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Đề xuất chỉ đóng BHXH 15 năm đã được hưởng lương hưu

Đề xuất chỉ đóng BHXH 15 năm đã được hưởng lương hưu

Chỉ cần đóng BHXH 15 năm là được hưởng lương hưu?

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội và đang lấy ý kiến của nhân dân, trong đó có đề xuất chỉ đóng BHXH 15 năm đã được hưởng lương hưu.

Đề xuất này đã rút ngắn thời gian là 05 năm so với quy định hiện nay (trừ một trường hợp duy nhất chỉ cần đóng BHXH 15 năm là được hưởng lương hưu).

Cụ thể, Điều 71 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu gồm: Người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, tự nguyện (trừ sĩ quan, quân nhân, hạ sĩ quan… trong quân đội và công an) có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp:

- Có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện thông thường (Nam đủ 61 tuổi 03 tháng, nữ đủ 56 tuổi 08 tháng; sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 04 tháng/năm với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035).

- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so tuổi nghỉ hưu trong điều kiện thông thường và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Có đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Có đủ 15 năm làm ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (kể cả thời gian làm ở nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên trước 01/01/2021).

Riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật, chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang học được hưởng sinh hoạt phí, dân quân thường trực được hưởng lương hưu khi đóng BHXH đủ 15 năm trở lên trong một các trường hợp sau đây:

- Có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường tối đa 05 tuổi trừ trường hợp có quy định khác.

- Có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường tối đa 10 tuổi và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Có đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (tính cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021).

- Người nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so tuổi nghỉ hưu trong điều kiện thông thường và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Trong khi đó, điều kiện hưởng lương hưu hiện nay đang áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 hầu hết các trường hợp đều yêu cầu thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng hưởng lưu là từ đủ 20 năm trừ trường hợp:

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

Như vậy hiện nay, chỉ có một trường hợp duy nhất đóng BHXH chưa đủ 20 năm được hưởng lương hưu là cán bộ, công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đóng BHXH từ đủ 15 - dưới 20 năm; đủ tuổi nghỉ hưu.

Với đề xuất mới, người lao động không cần phải chờ đủ 20 năm đóng BHXH mà được rút 05 năm - chỉ còn từ đủ 15 năm đóng BHXH đã được nhận lương hưu.

Tuy nhiên, đây mới đang là đề xuất, hiện vẫn đang được lấy ý kiến và có thể sửa đổi, hoàn thiện trong thời gian tiếp theo.

Người lao động chỉ cần đóng BHXH 15 năm là được hưởng lương hưu?

Người lao động chỉ cần đóng BHXH 15 năm là được hưởng lương hưu? 

Điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động

Không chỉ đề xuất chỉ đóng BHXH 15 năm đã được hưởng lương hưu, dự thảo cũng thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Cụ thể, Điều 72 dự thảo đang đề xuất, một trong các trường hợp khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, được hưởng lương hưu ở mức thấp hơn với điều kiện ở trong điều kiện bình thường:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi ở điều kiện lao động bình thường, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi ở điều kiện lao động bình thường, bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Có đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong khi đó, theo quy định hiện nay, điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động là:

  • Nam: Đủ 55 tuổi 09 tháng; Nữ Đủ 51 tuổi - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
  • Nam: Đủ 50 tuổi 09 tháng; Đủ 46 tuổi - Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  • - Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.
    - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. (Không quy định tuổi cho cả lao động nam và nữ)

Có thể thấy, so với quy định hiện nay, đề xuất đã đưa ra điều kiện khái quát hơn, dễ dàng áp dụng cho các trường hợp và phù hợp với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

nguồn: luatvietnam.vn